Privacy Policy Zanggroep “Mes Amis”

Zanggroep “Mes Amis” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil de vereniging heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.
Zanggroep “Mes Amis” doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zanggroep “Mes Amis” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Als Zanggroep “Mes Amis” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden: Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Zanggroep “Mes Amis” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden – Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst – Het verstrekken van informatie met betrekking tot verenigingsactiviteiten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling kan Zanggroep “Mes Amis” de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam – Adres – Woonplaats – Telefoonnummer – E-mailadres – Geboortedatum – Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Zanggroep “Mes Amis” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna voor maximaal 2 jaar in oud-leden administratie en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het drukken van programmablaadjes; – Het verzorgen van uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn Zanggroep “Mes Amis” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging Zanggroep “Mes Amis” heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Zanggroep “Mes Amis” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – De vereniging hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – De vereniging anonimiseert persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – De vereniging maakt externe back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – De vereniging test en evalueert regelmatig haar maatregelen; – Bestuur en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens Zanggroep “Mes Amis”
bestuur@zanggroepmesamis.nl